Algemene voorwaarden Eco2all - 1 OKTOBER 2008

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechtse)persoon, die met Eco2all een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordigers(s) gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal aan de wederpartij bij of voor het aangaan van de overeenkomst worden overhandigd.

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden

 1. Eco2all aanvaard slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid op Eco2all algemene voorwaarden onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door Eco2all aanvaard onder boven genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die offerte genoemde termijn. Is in de offerte geen termijn opgenomen dan is de offerte vrijblijvend.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of brochures prijslijsten e.d. verplicht Eco2all niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Alle modellen, afmetingen enz. van catalogi, folders, offertes en dergelijke vrijblijvend en dienen als aanduiding.

 

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Opdrachten gelden eerst als door Eco2all aangenomen, wanneer zij door Eco2all schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zijn aanvaard op een in de branche gebruikelijke wijze.
 2. Overeenkomsten door bemiddeling van tussenpersonen tot stand gekomen en eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door Eco2all uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 3. Eco2all is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat aan de betalingsverplichting voldaan zal worden

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn Eco2all prijzen: gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, sociale en overheidslasten, vrachten,assurantiepremies en anders kosten; gebaseerd op levering volgens offerte; exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; vermeld in EEG (?)valuta
 2. Ingeval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is Eco2all gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

 

Artikel 6: Wijziging der opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door Eco2all, buiten onze verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

 

Artikel 7: Annuleren

 1. Indien wederpartij de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die buiten Eco2all risicosfeer vallen, is hij verplicht de door ons reeds gemaakte kosten, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Eco2all alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8: Levering

 1. Opgegeven levertijden worden bij benadering gegeven en zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke c.q. door Eco2all gevraagde gegevens in ons bezit zijn. Indien Eco2all een vooruitbetaling hebben bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door Eco2all is ontvangen.
 2. Eco2all is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Eco2all kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat Eco2all een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat Eco2all door de wederpartij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.

 

Artikel 9: Uitvoering van het werk

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schaden en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
 2. Wij zullen de wederpartij op grond van de van ons te verwachten deskundigheid wijzen op door Eco2all beoordeelbare ondeugdelijke aanpak. Indien de wederpartij toch een bepaalde aanpak wenst, is het risico voor eventuele schade volledig voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel10: Eigendomsrecht

 1. Door Eco2all vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschap, e.d. blijven in eigendom van Eco2all, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Eco2al noch knowhow die van Eco2all afkomstig is aan derden meedelen, anders da met toestemming van Eco2all.
 2. Wanneer Eco2all -om niet-offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of knowhow aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij  -onverhinderd het in het voorgaande lid bepaalde -gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Eco2all behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassingen op vorderingen die Eco2all op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Wanneer de zaken reeds zijn ge?nstalleerd, is de wederpartij gehouden om - op eerste verzoek van Eco2all - bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te ( doen laten) demonteren en aan Eco2all af te geven.

 

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan onze schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor Eco2all rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking, oorlog, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor Eco2all verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen.
 2. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft Eco2all het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is of indien wij van vorengenoemd recht geen gebruik wensen te maken, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, behoudens het bepaalde in art. BW 6:78.
 3. Eco2all is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht terzake van de overeenkomst, blijven zaken in eigendom van Eco2all. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht  de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 2. In geval van niet-betalen van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surs?ance, faillissement, onder curatelenstelling overlijden of liquidatie van de zaken van de wederpartij, zal Eco2all het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
 3. De wederpartij verbindt zich Eco2all toegang te verschaffen tot de plaatsen waar die zaken zich bevinden en zijn medewerking te verlenen aan de teruglevering.

 

Artikel 14: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Eco2all gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.
 3. In gevallen dat de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surs?ance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  2. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
  3. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  4. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; worden al onze vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en Eco2all is gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interessen.
 4. Zolang geen volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden behouden Eco2all het recht voor om de werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij al haar schulden, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten, voldaan zal hebben.

 

Artikel 15: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 4% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 30% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

Artikel 16: Reclames

 1. De wederpartij is verplicht het uitgevoerde werk terstond bij oplevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de zaken er beschikking van de wederpartij staan.
 2. Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering rechtstreeks bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 3. De stenenbekleding van uw haard kan afwijken van het origineel dat u in de showroom, folder of internet hebt gezien, Steen is een natuurproduct en kan daardoor per haard wisselen in kleur en structuur. Hoewel wij onze uiterste best doen een constante kwaliteit te leveren accepteren wij geen reclames hiervan.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. De Eco2all aansprakelijkheid voortvloeiend uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van de wederpartij en voorzover wij in staat zijn om soortgelijke zaken te leveren.
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19: Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door ??n der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen Eco2all vestigingsgebied, bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet Eco2all het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.